ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္တိုက္တြန္း | DVB