လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၈ ေနရာအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ | DVB