ဟားမတ္စ္အဖြဲ႔ တူးထားသည့္ ေျမေအာက္ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းကို ဖ်က္ဆီး | DVB