ကားျဖင့္တုိက္ခံရ၍ အမ်ိဳးသမီးအား ကယ္တင္စဥ္ ထပ္တုိက္ခံရ (႐ုပ္သံ) | DVB