အစိုးရႏွင့္ဖာ့စ္သူပုန္အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ကုလ ေထာက္ခံ | DVB