ၿဗိတိန္တင္းနစ္အေက်ာ္အေမာ္ အန္ဒီမာေရး ဒဏ္ရာသက္သာ၍ ေလ့က်င့္ခန္းျပန္ဆင္း | DVB