လိုင္းကားေပၚ တရားမ၀င္ေရနံစိမ္းသယ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းကို ဖမ္းဆီး | DVB