ျပင္သစ္ လက္တလစ္ႏုိ႔မႈန္႔အားလုံး ေစး်ကြက္ထဲမွ ျပန္သိမ္းမည္ | DVB