ထိုင္းဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အိမ္ေစာင့္စစ္သား ေသနတ္ျပၿပီး အိႏိၵယအမ်ိဳးသားကို ျပန္ေပးဆြဲ | DVB