တုိင္းရင္းသားကေလးမ်ားအတြက္ ေန႔စားလေပး ဆရာ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ | DVB