တူနီးရွားတြင္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ လူ ၁၅၀ ခန္႔ကုိ ဖမ္းဆီး | DVB