ေဆာ္ဒီတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဘာလံုးပြဲၾကည့္ရန္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳ | DVB