႐ုိင္ယန္ဂစ္ႏွင့္ ဘယ္လာမီဟာ ေ၀းလ္စ္အသင္းကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ ျပင္ဆင္ေန | DVB