ေစ်းႀကီး ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ အသားေခ်ာင္းဝယ္သည့္ ထုိင္းဘုန္းႀကီး ေဝဖန္ခံရ | DVB