ကေလးတြင္ ငလ်င္ဆုိင္ရာ အသိပညာေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ | DVB