မန္းေရႊစက္ေတာ္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား မူလေနရာ ျပန္ေရာင္းခြင့္ရရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ | DVB