အင္းဒင္တြင္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ေက်ာင္းဆရာ ဦးထြန္းေအးကို ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆး | DVB