ဟြန္ဒူးရပ္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ | DVB