အင္းဒင္ကိစၥ တပ္မေတာ္က အေရးယူမည့္အေပၚ ႏုိင္ငံအတြက္ ေျခလွမ္းသစ္ဟု အတုိင္ပင္ခံေျပာ | DVB