မီးေလာင္ေနဆဲ ေရနံတင္သေဘၤာႀကီး ဂ်ပန္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ထဲ ေမ်ာလာ (႐ုပ္သံ) | DVB