ဘရာဇီးတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လက္မွတ္ခေစ်းတက္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵျပ | DVB