ေကာ္တင္ဟုိ ထြက္သြားေပမယ့္ တုိက္စစ္ကစားသမားေကာင္း အမ်ားႀကီးရွိဟု ခ်ိန္ဘာလိန္ေျပာ | DVB