တ႐ုတ္တြင္ ႏွင္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ခရီးစဥ္မ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္ | DVB