ဝီကီလိခ္တည္ေထာင္သူ အာဆန္ကို အီေကြေဒါအစိုးရ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္ခံ - DVB