ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္ခင္ပြန္းေၾကာင့္ ေနအိမ္မွခုန္ခ်ၿပီး ဒုကၡိတျဖစ္ရသည့္ ဇနီးသည္ | DVB