လက္ရွိအစိုးရဟာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို မဲေပးသည့္ ျပည္သူ ၇ သန္းႏွင့္ လုံးဝမထိုက္တန္ဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္ေျပာ | DVB