ခ်ီလီမီးေတာင္ဝတြင္ မီတာ ၄၀ ရွိ အက္ေၾကာင္းေတြ႔၊ အနီးအနား ေနထုိင္သူမ်ား စုိးရိမ္ | DVB