ျဖဴးငလ်င္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာအသစ္က လႈပ္ျခင္းဟု ငလ်င္ပညာရွင္ ေျပာ | DVB