ျပည္နယ္/တုိင္း၀န္ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀ ကို စစ္ေဆးေန | DVB