ဒပ္ဘလင္ေလဆိပ္အနီး မီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္၊ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ မီးခုိးေငြ႔မ်ား ပ်ံ႔ႏွံ႔ | DVB