ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေရေဝး ဂ်ပန္စစ္သခ်ဳႋင္းသို႔ သြားေရာက္ | DVB