ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ကေလးအေယာက္ ၄၂၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုး | DVB