၂၈၉ ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ကၽြန္းသစ္ျဖတ္ပိုင္းႀကီးကို အမ်ားျပည္သူေလ့လာႏုိင္ရန္ ျပသမည္ | DVB