ျဖဴးၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ အင္အား ၆.၀ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ | DVB