ေသနတ္သမား ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရဲအရာရွိ ေသဆုံးခဲ့ပုံ႐ုပ္သံ ထုတ္ေဖာ္ျပသ | DVB