ကြင္းလယ္လူ အယ္လီကုိ လစာ ၂ ဆေပးၿပီး စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ရန္ စပါး ျပင္ဆင္ | DVB