၁၄ ႏွစ္ၾကာ ထြက္ေျပးေနသည့္ ဂ်ပန္ယာကူဇာေခါင္းေဆာင္အား ထုိင္းတြင္ ဖမ္းမိ | DVB