ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ေျမမ်ားေပၚမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့အုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေသး | DVB