သီရိလကၤာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အရက္ေသစာေရာင္းခ်ခြင့္ တားျမစ္ထားမႈအား ပယ္ဖ်က္ | DVB