ေဆာ္ဒီတြင္ ကိုယ္ခ်င္းဆက္အႁမြာညီအစ္မကို ခြဲစိတ္၊ တဦး အသက္ရွင္ | DVB