လစ္ဗ်ားကမ္းလြန္တြင္ ေလွနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ ၅၀ ခန္႔ ေပ်ာက္ဆုံးေန | DVB