ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီပညာေရး အသိပညာမ်ား ေပးရန္လိုအပ္ | DVB