လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု | DVB