နခြန္းပထုန္တြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရ | DVB