ကယားလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၏ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးႏုတ္ထြက္ | DVB