ေမတၱာရွင္ အခမဲ့လူငယ္ေသြးလႉရွင္မ်ားအသင္း ေရ႐ွည္ရပ္တည္ရန္ အခက္ၾကံဳေန | DVB