လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စီမံဘ႑ာအခြန္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ | DVB