ဆန္းခ်က္ကို ေခၚယူႏုိင္ေရး မန္စီးတီး ေဆြးေႏြးမည္ - DVB