မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း - DVB