မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း | DVB