ပီ႐ူးတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၁၇၀၀ ခန္႔က အေဆာက္အဦတခု တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိ | DVB